2381097581 Μάνδαλο, Έδεσσα asmandalou1@gmail.com

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μανδάλου